SANS FOR BØRN

Sans For Børn har eksisteret siden 2018 og er drevet af to ildsjælde inden for børneområdet. 

Hos Sans For Børn har vi mange års erfaring i at forstå børns adfærd ud fra et sensorisk og neuropædagisk perspektiv. Vi har haft rigtig mange dejlige børn mellem hænderne og har gennem kontinuerlig faglig uddannelse udviklet en specialiseret viden omkring sansernes betydning for evnen til at udvikle sig såvel motorisk som socialt, emotionelt og kognitivt. Den viden ønsker vi at udbrede til alle, der er sammen med børn i deres hverdag.

Vi vil gerne bidrage til en øget og mere nuanceret forståelse for, hvordan udfordringer med sensorisk bearbejdning kan have indflydelse på adfærd, udvikling, læring, social deltagelse og trivsel. Det gælder for børn i såvel det almene som det specialiserede område.

Vi belyser hvilke ressourcer og handlemuligheder, der ligger i alle børn og deres omgivelser, som kan bidrage til en højere grad af deltagelse i meningsfuld aktivitet for det enkelte barn og fremme udvikling og trivsel.

Vi ved, at den sensorisk baserede læring skaber de dybeste og mest grundlæggende spor i hjernen og på den måde danner forudsætning for mentale og sociale evner. Hvis børn skal udvikle sig optimalt; såvel kognitivt, kropsligt, emotionelt som socialt, skal de have mulighed for at gøre det på den måde, der er mest naturlig for dem: MED KROPPEN GENNEM LEG OG BEVÆGELSE! 

Hos Sans For Børn har vi fokus på de meningsfyldte og udviklende aktiviteter samt sensoriske strategier, som et redskab til at hjælpe de børn og familier, der har det svært.

Kerneydelser hos Sans For Børn

Oplæg og undervisning

Oplæg, undervisning og temadage kan skræddersyes så de passer til jeres behov og kan fx have følgende fokusområder:


 • Sansernes betydning for relationer, udvikling og trivsel 
 • Regulering af følelser og arousal gennem sanserne
 • Sansestimulering i vuggestue, børnehave og skole
 • Inddragelse af motorik og sanser som en naturlig del af undervisning i indskolingen
 • Neuroatypiske børn (fx autisme eller ADHD) forstået og mødt fra et sensorisk perspektiv
 • Sensorisk bearbejdning og stimulation hos den lille baby


Oplæggene kan, afhængig af jeres behov, planlægges som korte fyraftensmøder på  arbejdspladsen, foredrag på et personalemøde eller som en længere undervisningsforløb med workshops og afprøvning af aktiviteter og tiltag. Vi kan også indkaldes som del af et kursusforløb i andet regi. 

Individuelle undersøgelser

På baggrund af henvendelser fra forældre, pædagogoer, lærere, psykologer mm laver vi også indsatser, der er rettet mod individuelle børn. 


Alle undersøgelser tilrettelægges individuelt efter de udfordringer, der beskrives ved henvendelsen.


Der vil ofte være tale om en vurdering af barnets sensoriske bearbejdning enten via spørgeskemaet ”SensoryProfile" eller "Sensory Processing Messure" samt gennem samtale med barnets forældre og/eller andre relevante voksne omkring barnet.


Der kan også tilbydes observationer af barnet i institution eller skole, hvis det vurderes relevant. På baggrund heraf udarbejdes et skriftligt notat, som formidles til relevante voksne sammen med specifik vejledning i tiltag, som kan fremme barnets trivsel og deltagelse i meningsfulde aktiviteter.

Autisme og sansebearbejdning

Hos Sans For Børn har vi mere end 20 års erfaring indenfor autismeområdet. Udover indivuelle vurderinger med vejldning til forældre og andre voksne omkring barnet tilbyder vi undervisning, workhshops og temadag for lærere og pædagogisk personale, der arbejder med børn med autsime.


Vi har specialiseret os særligt indenfor autisme og spisning, da vi ved, at det er en stor udfordring for mange børn med en autisme spektrum forstyrrelse.

Vores undervisning henvender sig til alle, der interesserer sig for børn og unges trivsel og udvikling og ønsker en større og mere nuanceret forståelse for sensorisk bearbejdning. Det kan være pædagoger og lærere i institutioner, på almen- og specialskoler, ansatte på behandlingsskoler, studerende på lærer- og pædagogseminarier, sundhedsplejersker og selvfølgelig forældre og pårørende.


Hvis du også ønsker svar på nogle af nedenstående spørgsmål, kunne et oplæg eller en workshop være aktuelt for dig:

 • Hvad skal der til for at regulere et overstimuleret nervesystem?
 • Hvordan regulerer man arousal ved hjælp af sensoriske indsatser?
 • Hvorfor har nogle børn så meget uro i kroppen, at det forstyrrer deres omgivelser og påvirker deres trivsel og indlæring?
 • Hvordan kan man indrette et miljø, hvor flere forskelligartede sensoriske behov tilgodeses?
 • Hvorfor har børn med autisme ofte nogle meget komplicerede spise- og søvnmønstre?
 • Hvorfor har neuro-atypiske børn ofte behov for struktur, forudsigelighed og forberedelse for at kunne indgå i hverdagens aktiviteter?
 • Hvorfor dimser nogle børn konstant med alting omkring sig, mens andre oplever stort ubehag, når de rører ved forskellige materialer eller berøres af andre børn?
 • Hvorfor leger og lærer nogle børn bedst når de er i rolige, uforstyrrede rammer mens andre ikke kan få stimuli nok?
 • Hvordan får vi mere målrettet bevægelse ind i skolens eller institutionens hverdag?

Sanseintegration og sensorisk bearbejdning

Sanseintegration er evnen til at organisere sensoriske informationer i hjernen. Hjernen har behov for informationer fra sanserne, der hjælper os til at forstå vores egen krop og verden omkring os. Den taktile, den vestibulære, og den proprioceptive sans fortæller os om form og position, og om hvordan kroppen føles, når vi bevæger os. Andre sanser fortæller os om verden rundt om, hvilket inkluderer, hvad vi ser, hører, lugter og smager. Sammen hjælper sanserne hjernen med at skabe et meningfuldt billede af kroppen og omverdenen. Under- eller overstimulering kan have en negativ indflydelse på barnets trivsel og udviklingsmuligheder og påvirke evnen til at bearbejde sensoriske informationer hensigtsmæssigt, hvilket er karakteriseret ved en forøget eller formindsket sensitivitet over for sansestimuli.


Fejltolkninger i sansebearbejdningen fører ofte til at barnet søger mange sansestimuli eller trækker sig fra sansestimuli. Ved at observere adfærd ogreaktioner kan man få en ide om, hvilke sansestimuli barnet forsøger at give sig selv eller forsøger at undgå.


Barnet med ubalancer i det taktile system kan fx have svært ved at tolerere lette berøringsstimuli og kan have modvilje mod at blive vasket i ansigtet, blive friseret, klippet, eller få børstet tænder. Eller opsøge berøring fx i form af dimserier.


Når et sansesystem er ude af balance, kan barnet virke klodset i sine bevægelser, have svært ved at regulere og mærke hvor meget kraft, der skal bruges til helt almindelige aktiviteter og måske holde for svagt på blyanten, have svært ved at kaste og gribe og krammer for hårdt. Barnet kan være motorisk uroligt, have svært ved at sidde stille eller går måske på tæer.
Ubalancer i det vestibulæresystem kan betyde, at barnet let mister balancen, falder hyppigt eller tager ekstra afværgende skridt. Barnet tøver måske ved at gå op og ned ad trapper, eller undgår de vilde lege og legeredskaber.  Barnet kan modsat også være meget sansesøgende og opsøge vestibulære sansestimuli ved fx at snurre rundt om sig selv, løbe meget, stå på hovedet i sofaen og i det hele taget opsøge mere bevægelse.


Har barnet vanskeligheder med den indre sans: den interoceptive sans, kan det have svært ved at mærke om hjertet banker hurtigt fordi han eller hun er forpustet eller bange ligesom sult, tørst, kulde, varme og toiletbehov kan være svære at mærke og imødekomme.


Der findes mange forskellige måder at bearbejde sanseindtryk på, og der findes ikke en måde, som er mere rigtigt eller forkert. Man bør altid se barnet i en helhed, og vurdere om barnets sansebearbejdning er uhensigtsmæssig i forhold til den kontekst barnet indgår i og derved påvirker barnets trivsel og udvikling negativt.


Hvem er vi i Sans For Børn

Christina Larsø

Børneergoterapeut

Jeg er uddannet professionsbachelor i ergoterapi i 2003. Jeg har siden 2003 arbejdet indenfor det børneergoterapeutiske område – både ialmen- og specialområdet. Jeg har herigennem specialiseret mig i vurderinger og behandlinger af børn med sensoriske bearbejdningsvanskeligheder. Til daglig arbejder jeg i en kommunal børneterapi og varetager mange forskelligartede arbejdsopgaver både i institutioner, dagpleje, skoler og i hjemmet. Jeg har suppleret min grunduddannelse med en specialpædagogisk efteruddannelse i neuropædagogik og neuropsykologi samt en fuld diplom i pædagogisk psykologi. Jeg er desuden certificeret Stimulastik instruktør. 

Siden 2011 har jeg tilbudt foredrag og workhops til daginstitutioner og ydet undersøgelse, råd og vejledning til forældre, pædagoger og lærere indenfor special- og normalområdet.

Anja Westbjerg

Børneergoterapeut

Jeg er uddannet professionsbachelor i ergoterapi i 2003.  Jeg har arbejdet både i Danmark og i England indenfor det børneergoterapeutiske område. Jeg er på nuværende tidspunkt ansat i en kommunal børneterapi og varetager meget forskelligartede opgaver for børn i såvel almen- som specialtilbud. Jeg har suppleret min grunduddannelse gennem et stort antal kurser og videreuddannelser; herunder en fuld diplomuddannelse i pædagogisk psykologi, et diplommodul i England på Institute of Sensory Integration samt en certificering som Stimulastik instruktør. Jeg har desuden stor undervisnings- og supervisionserfaring og har holdt talrige foredrag omkring sanseintegration og sensorisk bearbejdning i relation til  både det almene og det specialiserede området.

 

 

HVAD ANDRE SIGER OM SANS FOR BØRN

Kasper Søderhaven Sahner

Adjunkt, Pædagoguddannelsen - Roskilde - Center for Pædagogik

Fire gange har jeg haft besøg af Anja og Christina som gæsteundervisere på Pædagoguddannelsen Absalon – og det er en sand fornøjelse hver gang. Deres høje faglighed kommer til udtryk via et undervisningsprogram på tre timer, hvor de på energisk vis formår at formidle, hvad børneergoterapi omhandler – og dette i en dialogisk undervisningsform, som bærer præg af mange koblinger mellem teoretiske begreber, praktiske øvelser og fortællinger fra eget arbejdsliv. Anja og Christina gør undervisningen ekstra virkelighedsnær for mine pædagogstuderende ved også at fortælle om deres samarbejde med netop pædagoger, og at mange af de praktiske øvelser sagtens kan udføres af dem som studerende. 

Birgitte Knoblauch- Larsen

Børnehuset Søageren

Foredraget har givet mig en viden alle pædagoger/lærere burde få. Det har været et utroligt godt foredrag, hvor jeg har følt, at der var stor sammenhæng mellem teori og praksis. Jeg har virkelig fået noget jeg kan tage med mig og bruge i praksis”

I supplerer hinanden konstruktivt! God balance mellem teori og praktik. Inspirerende - og hængt meget fint op på jeres erhverv. Stort udbytte af aftenen” 


Meget praksisnært. Nemt at omsætte til egen praksis. Dynamisk og energisk formidlet"
Du kan kontakte os på mailadressen:

kontakt@sans-for-boern.dk

eller telefonnummer:

26256938/26146765Vi er altid åbne for en uforpligtende snak 


Følg os på vores facebookside ved at trykke på linket eller søg efter os: Sans For Børn

unsplash